O nama

Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Splitsko dalmatinske županije prema pravnom ustroju je udruga koja svoj rad temelji na Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/2010), Zakonu o udrugama („Narodne novine“, broj 74/201470/2017) i Statutu Društva Crvenog križa SD županije koji je donijela  Skupština Društva Crvenog križa SD županije  na sjednici održanoj 24. rujna 2015. godine.

Zajednica udruga Društvo Crvenog križa Splitsko dalmatinske županije je humanitarna i dobrovoljna zajednica gradskih društava Crvenog križa koja djeluje na području Splitsko dalmatinske županije u svrhu promicanja humanitarnih ciljeva, u sklopu sustava zaštite i spašavanja, a na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa.

Postoji 13 gradskih društava Crvenog križa na području naše županije.

Društvo Crvenog križa SD županije djeluje nepristrano i bez diskriminacije radi promicanja i ostvarivanja humanitarnih ciljeva i programa od opće koristi, a djeluje na osnovi misije i načela Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca.

TEMELJNA NAČELA

1 – Humanost

Međunarodni pokret Crvenoga križa i Crvenoga polumjeseca, nastao u želji da bez diskriminacije pruža pomoć svim ranjenicima na bojnom polju nastoji u svim prilikama spriječiti i ublažiti ljudsku patnju. Svrha Pokreta je zaštita života i zdravlja te osiguranje poštivanja ljudske osobe. On promiče uzajamno razumijevanje, prijateljstvo, suradnju i trajan mir među svim narodima.

2 – Nepristranost

Pokret ne pravi razliku s obzirom na nacionalnu, rasnu, vjersku, klasnu ili političku pripadnost pojedinca, već nastoji ublažiti njegove muke, isključivo vodeći računa o njegovim potrebama, dajući prednost najhitnijim slučajevima unesrećenih. 

3 – Neutralnost

Da bi očuvao povjerenje svih, pokret se ne opredjeljuje u neprijateljstvima i ne upušta se u rasprave političke, rasne, vjerske ili ideološke prirode.

4 – Neovisnost

Pokret je neovisan. Nacionalna društva, iako su pomoćna tijela humanitarnih službi svojih vlada i podvrgnuta zakonima svojih zemalja, moraju očuvati svoju autonomiju kako bi u svako doba mogla djelovati u skladu s načelima Pokreta.

5 – Dobrovoljnost

Pokret je dobrovoljan i ne pokreće ga želja za dobitkom.

6 – Jedinstvo

U svakoj zemlji može postojati samo jedno društvo Crvenog križa ili Crvenog polumjeseca. Ono mora biti dostupno svima i provoditi humanitarnu djelatnost na cjelokupnom
teritoriju.

7 – Univerzalnost

Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, u kojem sva društva imaju jednak položaj i dijele jednaka prava i dužnosti uzajamnog pomaganja, svjetski je
pokret.

MISIJA I VIZIJA

Misija Crvenog križa SD županije je olakšavanje ljudskih patnji, zaštita ljudskog života, zdravlja i dostojanstva, osobito za vrijeme oružanih sukoba i ostalih velikih nesreća i katastrofa na području Istarske županije. Crveni križ u SD županiji ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće u području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja i zalaže se za poštivanje međunarodnog humanitarnog prava i zaštitu ljudskih prava. Posebne obveze i zadaće ima u situacijama oružanih sukoba, velikih prirodnih i ekoloških i tehnoloških i drugih nesreća i epidemija s posljedicama masovnih stradanja ljudi.

Crveni križ SDŽ djeluje kao suvremena, dinamična, koordinirana mreža gradskih i županijskog društva, koja u partnerstvu s drugim institucijama i organizacijama civilnog društva, te uz volontersku i donatorsku potporu građana, javnog i privatnog sektora, u praksi ostvaruje načela međunarodnog pokreta,  pravovremeno odgovara na  potrebe i doprinosi sigurnosti, zdravlju, kvaliteti života i socijalnoj koheziji zajednica.